Bejelentés


Fogd és vidd Fogd és vidd a házam


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Szabályzat

1. Általános szabályok
Az esemény megnevezése: „Fogd és vidd a házunk”
Elődöntő megrendezésének időpontja: 2011.július 30. (szombat) 10.00
Verseny megrendezésének időpontja: 2011. augusztus 6. (szombat) 10.00
Nevezés határideje: 2011. augusztus 5. napja. 19.00
Helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Tűzoltó u 22
Szervező: az ingatlan tulajdonosa: Sebestyén Zsuzsanna

1.Az amatőr erőnléti versennyel és elődöntővel kapcsolatos szabályok
Az eseményt a jelentkezők száma miatt elődöntő előzi meg, Szervező által biztosított, az elődöntőt maradéktalanul kiszolgáló helyen. Az elődöntő lebonyolítása okán az utolsó 150 talponálló indulónak lehetősége nyílik indulni az eseményen, melynek megrendezésének helyszíne, a nyereményként felkínált ingatlan és annak telekhatáron belüli területe.
Elődöntővel kapcsolatos szabályok
Az elődöntő határozatlan időtartama alatt az indulóknak folyamatosan, megszakítás nélkül egy helyben kell állniuk Szervező által kijelölt helyen. Szabályzatnak megfelelő, helyes testtartásnak minősül bármely módon történő egy helyben állás. Állás közben lehetőség van a kezek, lábak mozgatására, lazítására. Szabályzatnak nem megfelelő, tiltott testhelyzetnek, testtartásnak minősül bármely olyan pozíció, amely az állás fogalmába nem tartozik bele. Tilos guggolni, térdelni, feküdni, ülni, szökdelni. A fent nevezett tiltott testtartások, testhelyzetek felvétele, azonnali kizárást von maga után. Az elődöntő időtartama alatt az álló testtartástól, testhelyzettől eltérő testtartás, testhelyzet felvételére, illetve az indulók számára kijelölt hely elhagyására nincs lehetőség.
Az elődöntő ideje alatt az indulók a higiéniai szükségleteiket semmilyen módon nem elégíthetik ki. Amennyiben a higiéniai szükségleteiket mégis elvégzik, az kizárást von maga után.
A szabályzat szerint az esemény ideje alatt az indulónak nincs engedélyezett pihenőideje.
Az indulók az általuk szabadon kiválasztott ruházatban jelenhetnek meg az eseményen, kötelesek azonban a szervező által biztosított azonosító karszalagot és számozást viselni.
Az eseményen 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár vehet részt.
A részvétel előfeltétele továbbá az, hogy a szabályzatot az induló magára nézve kötelezőnek ismerje el.
A szabályzat nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy több személyből álló csoport, vagy gazdasági társaság által kijelölt személy, induló lehessen.
Az utolsó 150 talponálló indulónak lehetősége nyílik indulni az amatőr erőnléti verseny eseményen.
Az amatőr erőnléti versennyel kapcsolatos szabályok:
Az esemény határozatlan időtartama alatt az indulóknak folyamatosan, megszakítás nélkül egy helyben kell állniuk, ezzel egy időben egyik tenyerükkel folyamatosan, megszakítás nélkül érinteniük kell a ház falát.
Szabályzatnak megfelelő, helyes testtartásnak minősül bármely módon történő egy helyben állás, mely közben egész tenyérrel érinteni kell a Szervező által kijelölt helyen a ház falát, illetve a kerítést., Állás közben lehetőség van a kezek, lábak mozgatására, lazítására.
Szabályzatnak nem megfelelő, tiltott testhelyzetnek, testtartásnak minősül bármely olyan pozíció, amely az állás fogalmába nem tartozik bele. Tilos guggolni, térdelni, feküdni, ülni, szökdelni.
A fent nevezett tiltott testtartások, testhelyzetek felvétele, valamint a ház falának elengedése, illetve nem teljes tenyérrel történő érintése azonnali kizárást von maga után.
Az esemény időtartama alatt az álló testtartástól, testhelyzettől eltérő testtartás, testhelyzet felvételére, illetve az indulók számára kijelölt hely elhagyására nincs lehetőség.
Az esemény ideje alatt az indulók a higiéniai szükségleteiket semmilyen módon nem elégíthetik ki. Amennyiben a higiéniai szükségleteiket mégis elvégzik, az kizárást von maga után.
Az ingatlan tulajdon jogára jogosult személynek az induló hirdethető ki, aki a szabályzatnak megfelelően a leghosszabb ideig áll és tartja rajta a kezét a házon.
Az ingatlan területén az esemény alatt a szervezőn és az eseményt lebonyolító személyzeten túl csak az induló tartózkodhat. Nézők, kísérők az ingatlan területére nem léphetnek be.
2. Pihenőidő
A szabályzat szerint az esemény ideje alatt az indulónak nincs engedélyezett pihenőideje.
3. Ruházat / felszerelés
Az indulók az általuk szabadon kiválasztott ruházatban jelenhetnek meg az eseményen, kötelesek azonban a szervező által biztosított azonosító karszalagot és számozást viselni.
4. Az eseményen való részvétel feltételei
Az eseményen 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár vehet részt.
A részvétel előfeltétele továbbá az, hogy a szabályzatot az induló magára nézve kötelezőnek ismerje el.
A szabályzat nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy több személyből álló csoport, vagy gazdasági társaság által kijelölt személy, induló lehessen.
5. Nevezési díj és egyéb feltételek
Az eseményen való részvétel feltétele, hogy az induló a szabályzat leírását mellékletként tartalmazó, szerződést aláírja.
Az esemény megtartásának, illetve lebonyolításának további feltétele, hogy a nevezési díj hiánytalan befizetése mellett legalább 650-700 személy sikeres nevezése megtörténjen.
Az szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a feltételek be nem következése esetén az esemény megtartásának elhalasztásáról döntsön. Erről a döntéséről köteles értesíteni az indulókat. Harminc napnál hosszabb elhalasztás esetén az esemény szervezése lemondható az eredeti állapot helyreállítása mellett.
6. Nevezési díj összege
Az induló a meghirdetett ingatlan címén, 2310 Szigetszentmiklós, Tűzoltó u 22. szám alatt, személyesen a Szervezővel a nevezési szerződést aláírja, majd a megadott ügyvédi letéti számlára a nevezési díj árát befizeti / átutalja, melynek igazolását eljuttatja Szervezőhöz.
A nevezési díj ára: 99.990.- Ft.
A nevezési díj árának visszakövetelésére csak és kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az esemény nem valósul meg. Ebben az esetben a Szervező köteles a befizetett nevezési díjakat egy összegben, 5 munkanapon belül visszautalni az indulóknak, külön kamat felszámítása nélkül.
Az esemény sikeres lebonyolítása esetén, az azon részt vevő indulók a nevezési díj árát visszaigényelni nem jogosultak.
A nevezési díj árának visszakövetelésének egyéb feltételét a felek kizárják.
7. Az ingatlan tulajdon jogának megszerzése,
Az indulók elődöntőn vesznek részt, majd a 150 legkitartóbb induló jogosult az eseményen részt venni.
Aki a legtovább tartotta rajta a kezét a házon, jogosult az ingatlan tulajdon jogára
A Szervező az ingatlant a nyertesnek ügyvéd jelenlétében adja át, a megfelelő, ügyvéd által előkészített szerződésnek megfelelően.
A Szervező az ingatlan átadását, illetve a nyertes kihirdetését megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy az esemény a szabályzatnak megfelelően került lebonyolításra, bekéri a bírák erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az ingatlan tulajdon jogának megszerzésével kapcsolatos adó- és egyéb illetékterheket a felek kötelesek maguk intézni.
8. Az indulók adatainak továbbítása, felhasználása
Az indulók a megállapodás, illetve a szabályzat aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményről készült kép- és videofelvétel, illetve az esemény hirdetésével kapcsolatban készült egyéb, bármilyen jellegű felvétel alapján a nyilvánosság előtt megjelenjenek, személyazonosságuk megállapítására alkalmas módon a róluk készült felvételek felhasználásra kerüljenek.
Az indulókról készült, személyazonosságuk megállapítására is alkalmas felvételek reklám céljára történő felhasználása esetén, vagy bármilyen jellegű egyéb felhasználása esetén az indulók ellenszolgáltatásra, díjazásra igényt nem tarthatnak, a felvételekkel Szervező szabadon rendelkezhet.
Az utolsó induló, aki a legtovább tartotta kezét a ház falán, ezzel megszerezve az ingatlan tulajdon jogát, kérheti személyazonosságának titokban tartását.
9. Kizárás a lehetőségből
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az indulót az esemény elindulását megelőzően a résztvevők sorából kizárja abban az esetben, amennyiben az induló minden ok nélkül a Szervezőről, vagy a vele és az eseménnyel összefüggésben tevékenykedő bármely személyről, szervezetről olyan valótlan tényt vagy adatot állít, illetve híresztel, amely alkalmas az érintett személy vagy szervezet jó hírnevének csorbítására.
A Szervező által az esemény felügyeletére megbízott személyek jogosultak az indulót kizárni, amennyiben az esemény megkezdését követően a számára előírt szabályzattal ellentétes vagy abba ütköző tevékenységet fejt ki. Amennyiben zavarja álló versenyző társait, illetve magatartásával veszélyezteti azok testi épségét. Az esemény teljes időtartama alatt az orvosi csapat szúrópróbaszerűen, az utolsó három indulónál egyértelműen drog-, illetve doppingtesztet végezhet. Az alkohol vagy bármely tudatmódosító szerek, illetve a doppingszerek használata azonnali kizárást von maga után.
A Szervező élhet a kizárás jogával abban az esetben is, amennyiben az esemény megkezdését követően tudomására jut vagy számára nyilvánvalóan észlelhető, hogy az induló egészségi állapota veszélyezteti az eseményen való további részvételét.
Kizárási ok továbbá a meg nem engedett testtartás felvétele, illetve a fal elengedése. A fentiek vonatkoznak az elődöntőn való részvétel feltételeire is.
10. Egyéb szabályok
Az indulók által az esemény helyszínére bevitt tárgyakért a Szervező felelősséget nem vállal, azok megőrzéséről az indulók kötelesek gondoskodni.
A jelen szabályzatban foglaltak kötelezően betartandók valamennyi jelentkező számára.
Az eseményen óvási lehetőség nincs.
Az indulók ezen szabályzat aláírásával kijelentik, hogy az egészségügyi kockázatokkal tisztában vannak és az eseményen saját felelősségükre vesznek részt. A Szervező a jelentkező egészségügyi állapotából eredő problémákért semmilyen felelősség nem terheli.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!